Zapewniamy:

- gwarantowaną sumę ubezpieczenia na życie, które pomoże Twoim bliskim utrzymać dotychczasowy poziom życia po Twojej śmierci;

- zabezpieczenie standardu życia
w przypadku trwałej niezdolności do pracy;

- ubezpieczenie, które pomoże spłacić Twoje zobowiązania kredytowe.

Zapewniamy:

- świadczenie finansowe na wypadek śmierci, trwałego lub częściowego inwalidztwa czy też uszczerbku na zdrowiu;

- pakiet Assitance - to m.in. pomoc medyczna, konsultacje lekarskie, rekonwalescencja, rehabilitacja,
refundacja leków.

Zapewniamy:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC);

- ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń
i kradzieży (AC);

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW);

- ubezpieczenie Assistance w kraju i za granicą.

Zapewniamy:

-assistance - wsparcie medyczne, informacyjne, techniczne czy prawne;

- pokrycie kosztów leczenia – hospitalizacji, transportu (np. do szpitala, kraju, zwłok do kraju), zakupu leków oraz środków medycznych, wizyt lekarskich, porad u specjalistów;

- NNW – odszkodowanie w przypadku urazu lub rozstrój zdrowia w trakcie podróży;

- OC – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej podczas podróży;

- ochrona bagażu – ubezpieczenie od kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia.

Zapewniamy:

- podstawową opiekę lekarską;

- konsultacje lekarzy specjalistów;

- badania laboratoryjne, endoskopowe, radiologiczne, USG, rezonans, tomograf komputerowy;

- zabiegi ambulatoryjne;

- zabiegi stomatologiczne;

- wizyty domowe;

- rehabilitację.

Zapewniamy:

- ubezpieczenia mienia - np. budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego, które chroni Cię przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku – np. pożaru mieszkania lub kradzieży i dewastacji mienia;

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – działa ono w przypadku, gdy wyrządzisz innej osobie szkodę i jesteś zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie Ty.

Zapewniamy:

- Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;

- dożywotnie świadczenie emerytalne;

- plan oszczędzania gwarantujący dobrą jakość życia na emeryturze.

Zapewniamy:

- OC dla rolników;

- ubezpieczenie budynków rolnych;

- ubezpieczenie upraw rolnych (jedynie w przypadku gdy pobierasz dopłaty rolne).

Zapewniamy:

- OC dla przedsiębiorcy;

- ubezpieczenie mienia firmowego od zdarzeń losowych czy też dewastacji i kradzieży.

Bądźmy w kontakcie

>