Akcjonariusze


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy ul. Idzikowskiego 2A, strona internetowa: www.fmg.pl, REGON: 01116905800000, NIP: 9510060112, KRS 0000044686 (dalej: „Spółka”) wobec wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej: „Ustawa”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: Warszawa (00-710) ul. Idzikowskiego 2A, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Pięć ogłoszeń o podanej treści – Wezwań do złożenia akcji w spółce ukazało się w:

  1. Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r., pozycja 47724;
  2. Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 200/2020 (6090) z dnia 13 października 2020 r., pozycja 53966;
  3. Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213/2020 (6103) z dnia 30 października 2020 r., pozycja 59075;
  4. Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 227/2020 (6117) z dnia 20 listopada 2020 r., pozycja 64605;
  5. Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 242/2020 (6132) z dnia 11 grudnia 2020 r., pozycja 70869.

Bądźmy w kontakcie

>